Книга за книгой. День за днем.

День 52 1Ин.3:14: «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев; не любящий брата пребывает в смерти» «ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι μεταβεβήκαμεν ἐκ τοῦ_θανάτου εἰς τὴν_ζωήν, ὅτι ἀγαπῶμεν τοὺς_ἀδελφούς· ὁ_μὴ ἀγαπῶν μένει ἐν τῷ_θανάτῳ» «мы знаем что перешли от смерти в жизнь, потому_что мы_любим братьев; не любящий остается в смерти» Будущее каждого человека определяется принятием или отвержением истины о спасительной благодати Божьей в Господе Иисусе Христе. Ин.5:24: «Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим бр

Книга за книгой. День за днем.

День 51 1Ин.3:13: «Не дивитесь, братия мои, если мир ненавидит вас» «[καὶ] μὴ θαυμάζετε, ἀδελφοί, εἰ μισεῖ ὑμᾶς ὁ_κόσμος» «и не удивляйтесь, братья, если будет_ненавидеть вас мир» Ненависть не проходит бесследно для тех, кто полон ею. В поиске выхода для своих низменных чувств, нечестивцы, блуждая на путях порочного мира, все глубже увязают в грехе и беззаконии. Рим.1:28-32: «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму - делать непотребства, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны н

Книга за книгой. День за днем.

День 50 1Ин.3:12: «не так, как Каин, [который] был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны» «οὐ καθὼς Κάϊν ἐκ τοῦ_πονηροῦ ἦν καὶ ἔσφαξεν τὸν_ἀδελφὸν αὐτοῦ· καὶ χάριν τίνος ἔσφαξεν αὐτόν; ὅτι τὰ_ἔργα αὐτοῦ πονηρὰ ἦν, τὰ_δὲ τοῦ_ἀδελφοῦ αὐτοῦ δίκαια» «не как Каин от злого был и убил брата его; и ради чего убил его? потому_что дела его злые были, же брата его праведны» Любовь и зло несовместимы. Нельзя одновременно вынашивать корыстные замыслы, завидовать и любить. Бог видит сердце человека и все что в нем. Быт.4:6-7: «И сказал Господь Каину: почему ты огорчился? и отчего поникло лице твое? если делаешь доброе, то не поднимаешь

Книга за книгой. День за днем.

День 49 1Ин.3:11: «Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга» «Ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ_ἀγγελία ἣν ἠκούσατε ἀπ΄ ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους» «Потому_что это есть благовествование которое вы_услышали от начала, чтобы мы_любили друг_друга» Любовь Господа явила себя прежде сотворения мира в решении проблемы человека, отделенного от Бога грехом. Вера в Искупительную Жертву Иисуса, по благодати дарует христианам   право на общение с Богом и вечную жизнь. 1Кор.15:1-2: «Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, ес

Книга за книгой. День за днем.

День 48 1Ин.3:10: «Дети Божии и дети диавола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». «ἐν τούτῳ φανερά ἐστιν τὰ_τέκνα τοῦ_θεοῦ καὶ τὰ_τέκνα τοῦ_διαβόλου· πᾶς ὁ_μὴ ποιῶν δικαιοσύνην οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ_θεοῦ, καὶ ὁ_μὴ ἀγαπῶν τὸν_ἀδελφὸν αὐτοῦ» «в этом явны есть дети Бога и дети дьявола; всякий не творящий праведности не есть от Бога, и не любящий брата своего» Человечество, независимо от национальной принадлежности, социального статуса, образования и материального положения, разделено на верующих в Иисуса и неверующих в Него. Только эта граница влияет на то, где будет находиться человек после физической смерти. В Божьем Царстве, или в аду. 2Кор.

Книга за книгой. День за днем.

День 47 1Ин.3:9: «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога» «Πᾶς ὁ_γεγεννημένος ἐκ τοῦ_θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ, ὅτι σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει· καὶ οὐ δύναται ἁμαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ_θεοῦ γεγέννηται» «Всякий рожденный от Бога грех не делает, потому_что семя Его в нём остается; и не может грешить, потому_что от Бога родился» Осознавая пагубность греха, верующий с благоговением и трепетом стремится в своей жизни к святости Рим.6:11: «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем» «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха». Рожденный от Бога способен на безгр

Книга за книгой. День за днем.

День 46 1Ин.3:8: «Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола» «ὁ_ποιῶν τὴν_ἁμαρτίαν ἐκ τοῦ_διαβόλου ἐστίν, ὅτι ἀπ΄ ἀρχῆς ὁ_διάβολος ἁμαρτάνει. εἰς τοῦτο ἐφανερώθη ὁ_υἱὸς τοῦ_θεοῦ, ἵνα λύσῃ τὰ_ἔργα τοῦ_διαβόλου» «творящий грех от дьявола есть, потому_что от начала дьявол согрешил. в поэтому явился Сын Бога, чтобы разрушить дела дьявола». Грех сам по себе не существует. Ему всегда нужен человек, во плоти которого он занимает царственное положение. Рим.3:9-12: «все под грехом, как написано: нет праведного ни одного; нет разумевающего; никто не ищет Бога; все совратились с пути, до одного негодны; нет делающег

Книга за книгой. День за днем.

День 45 1Ин.3:7: «Дети! да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как Он праведен» «Τεκνία, μηδεὶς πλανάτω ὑμᾶς· ὁ_ποιῶν τὴν_δικαιοσύνην δίκαιός ἐστιν, καθὼς ἐκεῖνος δίκαιός ἐστιν» «Дети, никто пусть_обманывает вас; творящий праведность праведный есть, как Тот праведный есть» Грех и праведность несовместимы. В ветхой природе не существует стремление к праведности, а в новой нет места греху. Иак.3:12: «Не может, братия мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не [может] изливать соленую и сладкую воду» «Дети! да не обольщает вас никто» Любые компромиссы с грехом, предлагаемые лжеучителями для самооправдания – ложь. Рим.6:1-

Книга за книгой. День за днем.

День 44 1Ин.3:6: «Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает; всякий согрешающий не видел Его и не познал Его» «πᾶς ὁ_ἐν αὐτῷ μένων οὐχ ἁμαρτάνει· πᾶς ὁ_ἁμαρτάνων οὐχ ῡώρακεν αὐτὸν οὐδὲ ἔγνωκεν αὐτόν» «всякий в Нём остающийся не согрешает; всякий согрешающий не видел Его и_не знает Его» Непримиримое отношение ко греху должно проявляться во всех деталях образа жизни верующего. Пс.17:24: «Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне» «Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает». Апостол указывает на необходимость изменения мышления верующего и избавления от привычки грешить. И хотя грех еще пребывает в ветхой природе, христианин осознанно отделяется от него и возрастает в святости.

Книга за книгой. День за днем.

День 43 1Ин.3:5: «И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха» «καὶ οἴδατε ὅτι ἐκεῖνος ἐφανερώθη ἵνα τὰς_ἁμαρτίας ἄρῃ, καὶ ἁμαρτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν» «и знаете что Тот был_явлен чтобы грехи взял, и грех в Нём не есть» Иисус принес Себя в Жертву за все грехи верующих в Него. Рим.5:19: «Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие» «И вы знаете». Современники Апостола знали о Рабе Господнем, который должен был пострадать, чтобы спасти многих от тяжкой участи за их нечестие. Бог открыл Свой план через пророка Исайю. Ис.53:10: «Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его муче

Книга за книгой. День за днем.

День 42 1Ин.3:4: «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие» «Πᾶς ὁ_ποιῶν τὴν_ἁμαρτίαν καὶ τὴν_ἀνομίαν ποιεῖ, καὶ ἡ_ἁμαρτία ἐστὶν ἡ_ἀνομία» «Всякий творящий грех и беззаконие делает, и грех есть беззаконие» Грех и беззаконие, две стороны одной медали, имя которой зло. Иер.4:22: «Это от того, что народ Мой глуп, не знает Меня: неразумные они дети, и нет у них смысла; они умны на зло, но добра делать не умеют» «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие». Зло всегда выступает против Закона Божьего. Желание оспаривать абсолютную власть Господа возникло в противнике. От него яд беззакония через Еву и Адама проник в человечество. «и грех есть беззаконие». Иисус понес на с

Книга за книгой. День за днем.

День 41 1Ин.3:3: «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист» «καὶ πᾶς ὁ_ἔχων τὴν_ἐλπίδα ταύτην ἐπ΄ αὐτῷ ἁγνίζει ῡαυτὸν καθὼς ἐκεῖνος ἁγνός ἐστιν» «и всякий имеющий надежду эту на Него очищает самого_себя как то чистым есть». Вера, положенная Господом в сердца христиан, дарует надежду на обещанную встречу с Иисусом и вечную жизнь в Его присутствии. Еф.1:15-19: «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас [Бога], вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем сост

Книга за книгой. День за днем.

День 38 1Ин.2:29: «Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него» «ἐὰν εἰδῆτε ὅτι δίκαιός ἐστιν, γινώσκετε ὅτι καὶ πᾶς ὁ_ποιῶν τὴν_δικαιοσύνην ἐξ αὐτοῦ γεγέννηται» «если знали, что праведный есть, знаете, что и всякий творящий праведность от Него родился» Вся земная жизнь и служение Спасителя были явлением благодати, а Его слова провозглашением истины. 2Кор.5:21: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом» «Если вы знаете, что Он праведник».  Человеческая природа Иисуса Христа радикально отличалась от того, что присуще всем людям. В ней не было греха. 1Петр.2:22-24: «Он не сделал ника

Книга за книгой. День за днем.

День 36 1Ин. 2:27: «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте» «καὶ ὑμεῖς τὸ_χρῖσμα ὃ ἐλάβετε ἀπ΄ αὐτοῦ μένει ἐν ὑμῖν, καὶ οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα τισ διδάσκῃ ὑμᾶς· ἀλλ΄ ὡς τὸ_αὐτοῦ χρῖσμα διδάσκει ὑμᾶς περὶ πάντων, καὶ ἀληθές ἐστιν καὶ οὐκ ἔστιν ψεῦδος, καὶ καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς, μένετε ἐν αὐτῷ» «и вы помазание которое взяли от Него остается в вас, и не нужду имеете чтобы кто учил вас; но как Его помазание учит вас о всём, и истинно есть и не есть ложь, и как научило вас, оставайтесь в нём» Вера в Господа и Спасителя Иисус

Книга за книгой. День за днем.

День 35 1Ин.2:26: «Это я написал вам об обольщающих вас». «Ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν περὶ τῶν_πλανώντων ὑμᾶς» «Это написал вам о приводящих_в_заблуждение вас» Истина, открытая в Благой вести о спасении в Искупительной Жертве Иисуса, достаточна для верного движения по пути духовного роста. Верующим нет необходимости переучиваться, искать «новые учения» и «необычные переживания». Кол.2:8: «Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу»  «Это я написал вам об обольщающих вас».  Апостол предупреждает об опасности «новизны», звучащей в речах лжеучителей. Свой обман эти люди часто подают в подливке сенсационных, я

Книга за книгой. День за днем.

День 34 1Ин.2:25: «Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная» «καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ_ἐπαγγελία ἣν αὐτὸς ἐπηγγείλατο ἡμῖν, τὴν_ζωὴν τὴν_αἰώνιον» «и это есть обещание которое Он_сам обещал нам, жизнь вечную» Обещания Бога актуальны только для тех, кто верит в Иисуса Христа, как в Господа и Спасителя. Ин.6:47: «Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную» «Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная». Надеяться на осуществление обетований можно, доверяя только тем, кто их провозгласил. Принимая истину о Боге Писания, верующие наследуют обетования вечной жизни, дарованные им в Отце, Сыне и Духе Святом. Благая весть звучит над миром 2000 лет для всех народ

Книга за книгой. День за днем.

День 33 1Ин.2:24: «Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас; если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце» «ὑμεῖς ὃ ἠκούσατε ἀπ΄ ἀρχῆς ἐν ὑμῖν μενέτω· ἐὰν ἐν ὑμῖν μείνῃ ὃ ἀπ΄ ἀρχῆς ἠκούσατε, καὶ ὑμεῖς ἐν τῷ_υἱῷ καὶ ἐν τῷ_πατρὶ μενεῖτε» «вы которое услышали от начала в вас пусть_остается; если в вас останется которое от начала вы_услышали, и вы в Сыне и в Отце останетесь» Бог возрождает человека к принятию истины в Господе Иисусе Христе. В истину от Бога следует верить, а не сверять её с человеческой логикой. Евр.11:6 б: «ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает» «Итак, что вы слышали от начала, то и

Авторские проекты

1/4

Поиск по темам

Поиск по категориям

Архив

+972 (0)53 9948276

Baptist Village | P.O. Box 501

Neveh Yarak | Israel 4994500

© 2020 light of life.

Размещение материалов данного сайта на любых других интернет-сайтах, или иное их использование как в исходном виде, так и в виде фрагментов, разрешено при условии указания источника в виде ссылки на данный сайт.