Книга за книгой. День за днем.

День 25 1Ин.2:16: «Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего» «ὅτι πᾶν τὸ_ἐν τῷ_κόσμῳ, ἡ_ἐπιθυμία τῆς_σαρκὸς καὶ ἡ_ἐπιθυμία τῶν_ὀφθαλμῶν καὶ ἡ_ἀλαζονεία τοῦ_βίου, οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ_πατρὸς ἀλλ΄ ἐκ τοῦ_κόσμου ἐστίν» «потому_что всё в миру, пожелание плоти и пожелание глаз и гордость житейская, не есть от Отца но от мира есть» Греховность, присущая каждому, заставляет людей искать пути удовлетворения своих желаний. Иак.1:14-15: «но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть» «Ибо все, что в мире».  Адам и Ева, ослушавшись повеления Бога, лишились своего

Книга за книгой. День за днем.

День 24 1Ин.2:15: «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей» «Μὴ ἀγαπᾶτε τὸν_κόσμον μηδὲ τὰ_ἐν τῷ_κόσμῳ. ἐάν τισ ἀγαπᾷ τὸν_κόσμον, οὐκ ἔστιν ἡ_ἀγάπη τοῦ_πατρὸς ἐν αὐτῷ» «Не любите мир и_не в миру. если кто любит мир, не есть любовь Отца в нём» Любовь Божья и человеческая радикально отличаются друг от друга. В основе первой природа самодостаточного Господа. Он направляет свою любовь к творению, ничего не требуя взамен. Любовь человеческая корыстна. Ин.3:19: «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы» «Не любите мира, ни того, что в мире» Слово «мир», «мироздание», на греческом «космос»,

Книга за книгой. День за днем.

День 23 1Ин.2:13-14: «Пишу вам, отцы, потому что вы познали Сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали Безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого» «γράφω ὑμῖν, πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν_ἀπ΄ ἀρχῆς. γράφω ὑμῖν, νεανίσκοι, ὅτι νενικήκατε τὸν_πονηρόν. ἔγραψα ὑμῖν, παιδία, ὅτι ἐγνώκατε τὸν_πατέρα. ἔγραψα ὑμῖν, πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν_ἀπ΄ ἀρχῆς. ἔγραψα ὑμῖν, νεανίσκοι, ὅτι ἰσχυροί ἐστε καὶ ὁ_λόγος τοῦ_θεοῦ ἐν ὑμῖν μένει καὶ νενικήκατε τὸν_πονηρόν» «Пишу вам, отцы, потому_что познали от начала. пишу вам, юноши, пото

Книга за книгой. День за днем.

День 22 1Ин.2:12: «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». «Γράφω ὑμῖν, τεκνία, ὅτι ἀφέωνται ὑμῖν αἱ_ἁμαρτίαι διὰ τὸ_ὄνομα αὐτοῦ» «Пишу вам, дети, потому_что прощаются вам грехи через имя Его» Иоанн, Апостол любви. Призывая верующих любить друг друга, он до конца жизни неуклонно исполнял эту заповедь. 1Ин.4:12: «Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас» «Пишу вам, дети» Называя всех верующих детками, Апостол преданно исполняет поручение Иисуса и щедро делится с ними дарованной мудростью. Мф.28:19-20: «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все,

Книга за книгой. День за днем.

День 21 1Ин.2:11: «А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза» «ὁ_δὲ μισῶν τὸν_ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῇ_σκοτίᾳ ἐστὶν καὶ ἐν τῇ_σκοτίᾳ περιπατεῖ, καὶ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει, ὅτι ἡ_σκοτία ἐτύφλωσεν τοὺς_ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ» «же ненавидящий брата своего в темноте есть и в темноте ходит, и не знает куда идет, потому_что темнота ослепила глаза его» Основание ненависти - зло, царящее в ветхой греховной природе. Тит.3:3: «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга» «А кто ненавидит брата своего, тот находится

Книга за книгой. День за днем.

День 20 1Ин.2:10: «Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна» «ὁ_ἀγαπῶν τὸν_ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ_φωτὶ μένει, καὶ σκάνδαλον ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν» «возлюбивший брата его в свете остается, и совращение в нём не есть» Дарованная благодатным Богом любовь, не избирательна и не зависит от обстоятельств.  Она через верующих несет Благую весть грешникам. Рим.5:8: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками» «Кто любит брата своего, тот пребывает во свете». Полное принятие истины невозможно без её практического применения.  Повеления Иисуса раскрывают Его Божественную природу. Исполняя их, верующие свидетельствуют о своем небе

Книга за книгой. День за днем.

День 19 1Ин.2:9: «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме» «ὁ_λέγων ἐν τῷ_φωτὶ εἶναι καὶ τὸν_ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῶν ἐν τῇ_σκοτίᾳ ἐστὶν ἕως ἄρτι» «Говорящий в свете быть и брата своего ненавидящий в темноте есть до ныне». Зависимость от греховной гордыни, продолжающей жить в природе верующего, порождает чувство исключительности и уверенность в заслуженности спасения. 1Кор.4:6-7: «Это, братия, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» «Кто говорит, что

Книга за книгой. День за днем.

День 18 1Ин.2:8: «Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истинно и в Нем и в вас: потому что тьма проходит и истинный свет уже светит» «πάλιν ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν, ὅ ἐστιν ἀληθὲς ἐν αὐτῷ καὶ ἐν ὑμῖν, ὅτι ἡ_σκοτία παράγεται καὶ τὸ_φῶς τὸ_ἀληθινὸν ἤδη φαίνει» «опять заповедь новую пишу вам, которая есть истинна в Нём и в вас, потому, что темнота проходит и свет истинный уже является» Иисус принес свет истины людям, живущим в греховном мире. Ин.1:9-10: «Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал» «Но притом и новую заповедь пишу вам что есть истинно и в Нем и в вас». Новизна заповеди не в её

Книга за книгой. День за днем.

День 17 1Ин.2:7: «Возлюбленные! пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала» «Ἀγαπητοί, οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν, ἀλλ΄ ἐντολὴν παλαιὰν ἣν εἴχετε ἀπ΄ ἀρχῆς· ἡ_ἐντολὴ ἡ_παλαιά ἐστιν ὁ_λόγος ὃν ἠκούσατε» «Любимые, не заповедь новую пишу вам, но заповедь старую которую имеете от начала; заповедь старая есть слово которое вы_услышали» В Божиих повелениях отражена Его природа добра, гармонично соединяющая справедливость и любовь. Быт.1:31: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма» Заповеди Господа призваны принести всем, соблюдающим их, благополучие и безопасность. Неем.1:5: «Господи Боже

Книга за книгой. День за днем.

День 16 1Ин.2:6: «Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал» «ὁ_λέγων ἐν αὐτῷ μένειν ὀφείλει καθὼς ἐκεῖνος περιεπάτησεν καὶ αὐτὸς [οὕτως] περιπατεῖν» «говорящий в Нём оставаться имеет_долг как Тот ходил и сам так ходить» Искренне и добровольно повиноваться Богу, возрастать духовно, значит идти по пути, открытом благодатью в Иисусе. Пс.118:1-2: «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его» «Кто говорит, что пребывает в Нем». О пребывании во Христе свидетельствует образ жизни верующего. Дела веры являются неоспоримым подтверждением следования за Спасителем. Иак.2:26: «Ибо, как тело без духа

Книга за книгой. День за днем.

День 15 1Ин. 2:5: «а кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась: из сего узнаем, что мы в Нем» «ὃς δ΄ ἂν_τηρῇ αὐτοῦ τὸν_λόγον, ἀληθῶς ἐν τούτῳ ἡ_ἀγάπη τοῦ_θεοῦ τετελείωται. ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτῷ ἐσμεν» «который же соблюдает Его слово, истинно в этом любовь Бога достигла_совершенства. в этом узнаём что в Нём мы_есть» Верующий сверяет каждое свое решение, каждый свой шаг со Словом Божьим. Пс.118:105: «Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей» «а кто соблюдает слово Его». Желание полного подчинения Божьей воле основано в осознании христианином незаслуженности дара вечной жизни. Рим.5:6-8: «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время уме

Книга за книгой. День за днем.

День 14 1Ин.2:4: «Кто говорит: "я познал Его", но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины» «ὁ_λέγων ὅτι Ἔγνωκα αὐτόν, καὶ τὰς_ἐντολὰς αὐτοῦ μὴ τηρῶν, ψεύστης ἐστίν, καὶ ἐν τούτῳ ἡ_ἀλήθεια οὐκ ἔστιν» «Говорящий что Я_познал Его, и заповеди Его не соблюдающий, лжец есть, и в этой истине не есть» Дела человека являются следствием его намерений. Гал.6:7 «б»-8: «Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. «Кто говорит: «я познал Его». Заявляя о вере в Бога, но не изменяя мышления, люди продолжают жить в плену у плоти, и только изображают верующих.   Рим.8:5-7: «Ибо живущие по плоти о плотском пом

Книга за книгой. День за днем.

День 13 1Ин.2:3: «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди» «Καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐγνώκαμεν αὐτόν, ἐὰν τὰς_ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν» «И в этом узнаём что мы_познали Его, если заповеди Его соблюдаем» Бог видит сердце человека и веру нельзя инсценировать. Мф.7:21-23: «Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» «А что мы познали Его» Познава

Книга за книгой. День за днем.

День 12 1Ин.2:2: «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за [грехи] всего мира» «καὶ αὐτὸς ἱλασμός ἐστιν περὶ τῶν_ἁμαρτιῶν ἡμῶν, οὐ περὶ τῶν_ἡμετέρων δὲ μόνον ἀλλὰ καὶ περὶ ὅλου τοῦ_κόσμου» «и Он умилостивление есть за грехи наши, не за наши же только но и за всего мира» Кровь Иисуса покрыла грехи верующих в Него. Приняв Жертву Христа, Господь являет Свою милость ко всем, кого Он предназначил к спасению. Евр.2:17: «Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа» «Он есть умилостивление за грехи наши». Греческое слово «ἱλασμός»-    «умилостивление», соответствует ивритско

Книга за книгой. День за днем.

День11. 1Ин.2:1: «Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, праведника» «Τεκνία μου, ταῦτα γράφω ὑμῖν ἵνα μὴ ἁμάρτητε. καὶ ἐάν τισ ἁμάρτῃ, παράκλητον ἔχομεν πρὸς τὸν_πατέρα, Ἰησοῦν Χριστὸν δίκαιον» «Дети мои, это пишу вам чтобы не согрешали. и если кто согрешит, ходатая имеем к Отцу, Иисуса Христа праведника» Присутствие греха в жизни верующего не значит, что он должен с этим смириться. Рм.6:14-15: «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же? станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак» «Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». Господь

Книга за книгой. День за днем.

День10 1 Ин.1:10: «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас» «ἐὰν εἴπωμεν ὅτι οὐχ ἡμαρτήκαμεν, ψεύστην ποιοῦμεν αὐτὸν καὶ ὁ_λόγος αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν» «если скажем что не согрешили лжецом делаем Его и слово Его не есть в нас» Неоспоримым доказательством греховной природы человека служит смерть. Все люди смертны. Рим.6:23: «Ибо возмездие за грех – смерть» «Если говорим, что мы не согрешили». Истину нельзя принимать избирательно, соглашаясь с тем, что приятно и отвергая то, что бьёт по самолюбию. «Все или ничего!». Так следует охарактеризовать отношение верующего к учению Библии о человеке. Рим.7:24-25: «Бедный я человек! кто избавит меня от сего

Книга за книгой. День за днем.

День 9 1 Ин.1:9: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» «ἐὰν ὁμολογῶμεν τὰς_ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστός ἐστιν καὶ δίκαιος ἵνα ἀφῇ ἡμῖν τὰς_ἁμαρτίας καὶ καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας» «если исповедуем грехи наши верный есть и праведный чтобы простил нам грехи и очистил нас от всякой неправды» Принятие истины о беззаконии, как причине разделения с Богом, ведет к изменениям в сознании человека. Ис.59:2: «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице [Его] от вас, чтобы не слышать» «Если исповедуем грехи наши». Исповедание – это согласие с тем, что Бог считает грехом. Призна

Книга за книгой. День за днем.

День 8 1 Ин.1:8: «Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя, и истины нет в нас» «ἐὰν εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν, ῡαυτοὺς πλανῶμεν καὶ ἡ_ἀλήθεια οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν» «если скажем что грех не имеем, себя_самих приводим_в_заблуждение и истина не есть в нас» Божья истина совершенна и неизменна. Её нельзя принимать частично или временно. Согласие с ней должно быть полным и абсолютным. Господь Иисус Христос является средоточием истины. Ин.14:6: «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» «Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя».  Безгрешных людей нет. Это истина. Отрицать её, значит не заблуждаться, а лгат

Книга за книгой. День за днем.

День 7 1 Ин.1:7: «если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха» «ἐὰν δὲ ἐν τῷ_φωτὶ περιπατῶμεν ὡς αὐτός ἐστιν ἐν τῷ_φωτί, κοινωνίαν ἔχομεν μετ΄ ἀλλήλων καὶ τὸ_αἷμα Ἰησοῦ τοῦ_υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας» «если же в свете мы_ходим как Он есть в свете, общение имеем с друг_другом и кровь Иисуса Сына Его очищает нас от всяких грехов» Свет не ликвидирует грех, он делает его видимым. Грешники, испытывая страх перед неминуемым разоблачением, скрываются во тьме. Ин.3:19: «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы»

Книга за книгой. День за днем.

День 6 1Ин.1:6: «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине» «Ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ΄ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ_σκότει περιπατῶμεν, ψευδόμεθα καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν_ἀλήθειαν» «Если скажем что общение имеем с Ним и во тьме ходим, лжем и не делаем истину» Ветхая греховная природа человека проявляется в желании оправдать себя и прикрыть совершаемое беззаконие благовидным поведением. Пр.4:19: «Путь же беззаконных - как тьма; они не знают, обо что споткнутся» «Если мы говорим, что имеем общение с Ним». Для человека иметь общение с Богом, значит видеть себя Его глазами.  Не казаться лучше, а быть самим собой.  Не прятать грех, а признаваться в н

Авторские проекты

Поиск по темам

Поиск по категориям

Архив

+972 (0)53 9948276

Baptist Village | P.O. Box 501

Neveh Yarak | Israel 4994500

© 2020 light of life.

Размещение материалов данного сайта на любых других интернет-сайтах, или иное их использование как в исходном виде, так и в виде фрагментов, разрешено при условии указания источника в виде ссылки на данный сайт.